Formalne

1. Nazwa, adres i dane formalne Studium:
Niepubliczna Szkoła Policealna w Gorlicach
38-300 Gorlice, ul. Piłsudskiego 8 (siedziba)
NIP: 685-115-20-26 REGON: 122671850 PKD: 80.42.B
Nr konta: 42 8627 0001 2002 3015 1500 0001 w BS Biecz
tel.: 505-023-428 i 13-44-717-44

2. Organ założycielski i prowadzący Studium – mgr Henryk Grygowicz (właściciel)
tel.: 505-023-428 i 13-44-717-44

3. Forma organizacyjno-prawna Studium:
jednoosobowe przedsiębiorstwo prywatne

4. Data powstania Studium:

  • 26.08.2003 r. pierwsza rejestracja w ewidencji szkół Starostwa Powiatowego w Gorlicach oraz postanowienie Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie o posiadaniu przez Policealne Niepubliczne Studium Ekonomiczne w Gorlicach uprawnień szkoły publicznej.

5. Ponowione nadanie szkole uprawnień szkoły publicznej – Decyzja Starosty Gorlickiego nr 1/2006 z dnia 21.08.2006 r.7. Uprawnienia Ośrodka Egzaminacyjnego Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie – Certyfikat i upoważnienie nr 300431/1. Nasze Studium posiada przeprowadza w swoich salach dydaktycznych zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

6. Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:
– nr 2.12/00067/2005 – z 21.05.2005 r.
– nr 2.12/00050/2011 – z 24.03.2011 r. (aktualizacja)

7. System ewaluacji i oceny efektywności kształcenia – prowadzony za pomocą:
– arkuszy ewaluacyjnych po każdej jednostce modułowej
– obserwacje i hospitacje zajęć
– ankiety badania bezpieczeństwa i stopnia zadowolenia słuchaczy z nauki w Studium
– badanie aktywności zawodowej absolwentów – ankiety WUP i własne badania
– analiza wyników kształcenia – opinie pracodawców, zakładowych opiekunów praktyk i absolwentów
– ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona w roku 2014 przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oceniła nasze Studium na bardzo dobry we wszystkich siedmiu badanych obszarach oceny – szczegółowy raport z ewaluacji jest przedstawiony w dziale „Życie szkoły” w zakładkach: „Ewaluacja zewnętrzna w studium.” oraz „Raport z ewaluacji”

8. Studium udziela pomocy w uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej po ukończeniu nauki:

A: promujemy absolwentów, zwłaszcza najlepszych w firmach i instytucjach powiatu

B: planujemy wkrótce utworzyć własne Biura Pośrednictwa Pracy przy PNSE Gorlice promujące naszych świetnie przygotowanych do zawodu absolwentów

C: nawiązujemy kontakt z coraz większą liczbą firm i instytucji w celu promowania naszych absolwentów i podpisywania umów o pracę korzystnych dla obydwu stron

D: wystawiamy obok świadectw ukończenia Studium także certyfikatypotwierdzające opanowane umiejętności praktyczne i programy komputerowe – co bardzo pomaga w rozmowie z pracodawcami

E: przekazujemy absolwentom dyplomy zewnętrznych egzaminów na kwalifikacje zawodowe przeprowadzane w naszej szkole – to aktualnie obowiązująca forma egzaminu państwowego przeprowadzanego w Studium i zdawanego pozytywnie przez prawie wszystkich naszych słuchaczy.