Swiadectwa i dyplomy

Świadectwo ukończenia szkoły

Po uzyskaniu niezbędnych zaliczeń i zdaniu egzaminów przewidzianych przepisami oraz ich odnotowaniu w indeksach i arkuszach ocen, absolwenci uzyskają świadectwo ukończenia szkoły policealnej na blankietach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dyplomy OKE – potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Obok „Świadectwa ukończenia szkoły policealnej” na blankietach MEN absolwenci i słuchacze po zdaniu w naszej Szkole zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie uzyskują „Dyplomy potwierdzające uzyskanie zawodu” oraz „Dyplomy potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowej” – po drugim lub czwartym semestrze, w zależności od kierunku kształcenia.