Opłaty

Opłaty, czesne

Nauka w PNSE w Gorlicach jest odpłatna i wynosi 500 zł za semestr.
Kwota ta jest rozdzielona na miesięczne czesne w kwocie 100 zł za miesiąc kalendarzowy.
Termin płatności za naukę – do 5 dnia każdego miesiąca, czyli do dnia wystawienia rachunku. W razie potrzeby słuchacza do 10 dnia miesiąca; późniejszy termin zapłaty jest możliwy po indywidualnym uzgodnieniu z właścicielem Szkoły.
Szczegółowe informacje dotyczące opłat znajdują się w dziale „Prawo szkoły” zakładka „Regulamin szkoły”