Komunikat Dyrektora w sprawie edukacji zdalnej

Od dnia 10 marca 2020 nie prowadzimy zajęć dydaktycznych w naszej szkole. Jak pamiętamy, w kolejnym dniu, 11 marca przekazałem Państwu stosowny komunikat o zawieszeniu zajęć dydaktycznych na okres 14 dni. Informowałem wówczas, że ten czas najprawdopodobniej się przedłuży. W ciągu kolejnych paru dni zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zamknięto wszystkie przedszkola, szkoły i uczelnie w Polsce. Teraz już wiemy, że ten okres się przedłuży.

Wkrótce potem przekazaliśmy Państwu materiały dydaktyczne do powtórek i samodzielnej pracy. Wskazane opracowania można było odesłać nauczycielom na ich pocztę elektroniczną. Ale ten temat omówię niżej.

Wczoraj, tuż przed północą, podobnie jak inni dyrektorzy szkół w Polsce, otrzymałem maila od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego przekazujący zaktualizowane komunikaty i rozwiązania do wprowadzenia w jednostkach systemu oświaty, w tym także w naszej szkole.

Przedstawiam poniżej istotne fragmenty maila Pana Ministra.


Zmieniliśmy przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określiliśmy zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzyliśmy możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
Przekazuję Państwu w załączeniu rozporządzenia, które dziś, 20 marca br. zostały przeze mnie podpisane:
  • zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  • w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń od 25 marca 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym od poniedziałku, tj. 23 marca 2020 r. w „Strefie Pracownika” będą dostępne loginy oraz hasła do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (epodreczniki.pl) dla nauczycieli i uczniów. Proszę o przekazanie powyższych uprawnień nauczycielom, a nauczycieli o przekazanie ich uczniom.

Apeluję do Państwa i proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu (…). Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie.

Proszę również o zapoznanie się z załączonymi materiałami: komunikatem ministerstwa edukacji na temat kształcenia na odległość oraz informacją „Praktyczne porady jak organizować kształcenie na odległość”.
Łączę wyrazy szacunku,

Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

2020.03.20_Kształcenie na odległość_nowe regulacje prawne MEN.DOCX

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia zmieniającego 30b.pdf

Kształcenie na odległość poradnik.docx

Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf

Uzasadnienie do rozporządzenia art. 30c.pdf

Tyle w mailu Pana Ministra Piontkowskiego.

Zdecydowana większość dotychczasowych propozycji MEN, wskazanych portali, e-podręczników dotyczy kształcenia ogólnego na różnych szczeblach. Zrozumiałe, że dla szkół przygotowujących do zawodu na przygotowanie materiałów dydaktycznych przyszło by sporo poczekać. Zawodów w Polsce jest blisko dwieście, a kwalifikacji jeszcze więcej. Wśród tych zawodów są oczywiście „nasze” zawody technika rachunkowości i technika administracji.

Korzystając z porad informatyków zapoznawałem się możliwościami technicznymi rozwiązań nauczania na odległość w naszej szkole. Można by wykorzystać np.:
– https://zoom.us/pricing
– slack – uchodzi za bardzo fajne do zarządzania, bo można otworzyć grupy i zautomatyzować dużo procesów
– skype
– appear.in –  z tego można też nagrywać
– Microsoft Teams – też można porobić grupy, przeglądać wrzucone już pliki, korygować plan zajęć, przekazywać komunikaty.

OSTATECZNA DECYZJA NIE ZOSTAŁA JESZCZE PODJĘTA. DLACZEGO?
1. Wielu słuchaczy wcześniej pracowało – nie wiem jak teraz.
2. Życie rodzinne, obowiązki zawodowe, konflikt ról społecznych i inne przyczyny wpływały na słabszą niż zazwyczaj frekwencję słuchaczy, a w konsekwencji na wiadomości i umiejętności, wyniki kartkówek i sprawdzianów.
3. Możliwość zgromadzenia Państwa przy komputerach  w tym samym rzeczywistym czasie
chyba byłaby mało prawdopodobna, np.
a/ w dni zajęć wyznaczonych w harmonogramach o godzinie 16.00 lub 18.00, a dla administracji także w sobotę o 8.00  lub 10.00
b/ w zakresie punktu 3a/ czekam na Państwa uwagi lub najlepiej osobiste deklaracje o przewidywanej dyspozycyjności we wskazanym czasie.
4. Moim zdaniem słuchacz uczy się sam, a nauczyciel powinien mu wytłumaczyć istotne
zagadnienia, odpowiedzieć na pytania, wskazać potrzebne materiały dydaktyczne i ćwiczenia, z nieco późniejszymi poprawnymi odpowiedziami jak należało to zrobić.
5. Możliwość panelu dyskusyjnego, jak np. polityków w studium telewizyjnym, czy nauka w
pierwszej klasie podstawówki z możliwością widzenia się mauczyciela i każdego słuchacza
widocznego na pasku u góry oglądałem w rzeczywistości jeszcze wczoraj. Są ciekawym
osiągnięciem technicznym, ale niezbyt ważnym moim zdaniem w nauczaniu dorosłych.
6. Dla dorosłych słuchaczy najważniejsze jest znaleźć czas i motywację do nauki w imię lepszej przyszłości dla siebie i bliskich sobie osób.
7. Każdy z Was ma potrzebne podręczniki, dostęp do komputera, Internetu i dostępnych tam aktów normatywnych, kalkulatorów, użytecznych portali (które jeszcze doślę).
8. Kolejne podręczniki na późniejsze miesiące  nauki zamówimy lub każdy zrobi to odrębnie  – podamy wkrótce informację co i kiedy.
 9. Minister pozwala, jeśli to będzie potrzebne, realizować praktyki później niż zakładaliśmy,
 nawet do końca roku szkolnego 2019/2020, czyli realnie do końca wakacji, a dla administracji nawet w trakcie kolejnego roku szkolnego.
10. W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy zajęcia praktyczne na komputerach zaczęliśmy kilka miesięcy wcześniej. Zwykle było to dopiero w maju, ale intensywnie.
Teraz chyba wszyscy słuchacze:
a/ opanowali umiejętność samodzielnej pracy w programie komputerowym CDN OPTIMA
firmy COMARCH S.A. w Krakowie, który jest programem podstawowym 80-85% firm
i instytucji południowej Polski
b/ każdy słuchacz rachunkowości ma „ściągniętą” wersję demonstracyjną tego programu
na swój komputer i robił już samodzielnie w domu zadania wskazane przez nauczycieli
c/ słuchacze kierunku administracja mają wszystkie akty normatywne w Internecie –
w LEX-ie, ISAP-ie, a umiejętność obsługi edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego w
stopniu przynajmniej dobrym opanowali w poprzednich jednostkach modułowych
Więc pisma, umowy, itd. mogą robić we własnym domu i przesyłać nauczycielowi do oceny.
To było bardzo szczęśliwe i udane posunięcie w sytuacji, gdy edukację trzeba prowadzić na odległość.
11. Dostępne są też strony OKE i CKE, na których też można szukać materiałów egzaminacyjnych.
12. Formę sprawdzania wiedzy i umiejętności oraz zaliczania poszczególnych sprawdzianów i egzaminów jeszcze uzgodnimy.
Nie wiem, czy czerwcowe egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe odbędą się w terminie, ale chcemy byście Państwo wszyscy do nich się zdążyli przygotować, nawet jeżeli nie zostaną przesunięte. Chcemy bowiem, by wszyscy go zdali z możliwie najwyższą punktacją, bo to powoli już tradycja naszej szkoły.

W każdej ważnej dla Was sprawie proszę dzwonić jak do tej pory na mój powyższy numer.

Numery telefonów kadry dydaktycznej poszczególne grupy posiadają i można się z nauczycielami kontaktować codziennie po godzinie 16.00.

Zobowiązuję każdego słuchacza do niezwłocznego potwierdzenia mi mailem lub sms-em faktu przeczytania mojego obecnego komunikatu i gotowości do dalszej solidnej nauki. 
Jak do tej pory korzystamy wyłącznie z poczty elektronicznej każdej grupy i nauczycieli, niemniej ten komunikat znajdzie się także na stronie internetowej naszej szkoły.
Serdecznie Was pozdrawiam,
mgr Henryk Grygowicz
Dyrektor NSPG
tel. 505 023 428

PS. Kolejne materiały dydaktyczne, rozwiązania, informacje o pomocach dydaktycznych i podręcznikach już wkrótce w odrębnych mailach.