Praktyki zawodowe kierunku Rachunkowość

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PRAKTYKI - do pobrania TUTAJ

1. Praktyki dla zawodu technik rachunkowości odbywają się w dwóch częściach:

a/ praktyka zawodowa w dziale księgowości w wymiarze 80 godzin - odbywana jest po zakończeniu drugiego semestru, w okresie od czerwca do końca października.
Słuchacz posiada już umiejętności "Prowadzenia ksiąg rachunkowych", "Prowadzenia inwentaryzacji" oraz "Sporządzania sprawozdań finansowych i przeprowadzania analizy finansowej", przydatne w każdej firmie, instytucji, czy biurze rachunkowości.

b/ praktyka zawodowa w dziale zatrudnienia i płacw wymiarze 80 godzin , możliwa do realizacji po wpisaniu na czwarty semestr, od połowy grudnia do końca kwietnia.
Słuchacz bezbłędnie opanował wszystkie zagadnienia płacowo-kadrowe w ramach "Rozliczania wynagrodzeń" i jest optymalnie przygotowany, by nabyte wcześniej umiejętności zweryfikować, potwierdzić, zaprezentować i utrwalić w praktyce, na rzeczywistych stanowiskach pracy. Znajdzie wówczas uznanie opiekuna praktyki, kierownika i pracowników zakładu w którym odbywa praktykę.

2. Wybór miejsc odbywania praktyki - słuchacze powinni odbywać praktykę zawodową w jednostkach stanowiących ich potencjalne przyszłe miejsca pracy.
W zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zainteresowań słuchaczy, mogą to być biura rachunkowości oraz wszystkie przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje prowadzące pełną rachunkowość i posiadające wystarczająco rozbudowany dział kadr i płac.
Wskazane jest, aby słuchacze sami dokonali wyboru jednostki, w której chcą odbywać praktykę.
W tym celu powinni nawiązać kontakt z kierownictwem wybranej jednostki, zaprezentować swoje umiejętności i zainteresowania oraz ustalić szczegółowy harmonogram z przydzielonym opiekunem praktyk.

Dla każdego kierunku kształcenia przedstawiliśmy na naszej stronie listy ponad stu firm i instytucji, gdzie nasi absolwenci odbywali ciekawe praktyki i cieszyli się uznaniem. Gdyby słuchacz miał problemy ze znalezieniem lub wyborem miejsca odbywania praktyki Studium pomoże wybrać optymalne miejsce odbywania praktyki.

3. Formularze związane z organizacją praktyki - Założenia ogólne, program praktyki i formularze praktyk są wręczane słuchaczowi na spotkaniu organizacyjnym przed praktyką.
Można je także pobrać ze strony Studium z działu "Rekrutacja" w lewym bocznym menu z zakładki "Praktyki zawodowe" i wydrukować na swoim komputerze.

Kierując się do zakładu w którym chciałby odbyć praktykę słuchacz przedkłada szefowi firmy lub instytucji ewentualnie w sekretariacie lub w dziale administracji:
- "Skierowanie na praktykę zawodową"
- "Program praktyki".

Skierowanie pozostaje w jednostce przyjmującej na praktykę. Słuchacz odbiera w zamian i przekazuje niezwłocznie Dyrekcji Studium podpisane przez kompetentną osobę:
- "Potwierdzenie przyjęcia na praktykę zawodową".

W trakcie praktyki odbywanej codziennie lub w dni uzgodnione z opiekunem zakładowym i Dyrekcją Studium Słuchacz powinien prowadzić:
- "Dziennik praktyk zawodowych" i dokumentować w nim jej przebieg - należy opisać zrealizowanie minimum 70% programu praktyki i dodatkowe zagadnienia poznane w miejscu odbywania praktyki. Każdy dzień i ilość godzin potwierdza opiekun praktyki.

W poprawnie wypełnionym dzienniku praktyk powinny znajdować się:

a/ na pierwszej stronie: nazwisko i imię słuchacza, rok szkolny, semestr, nazwa urzędu lub przedsiębiorstwa, data rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz pieczęć szkoły i urzędu lub przedsiębiorstwa, imienne pieczątki z podpisami szkolnego i zakładowego opiekuna praktyk.

b/ na kolejnych stronach: data każdego dnia praktyki z podaniem ilości godzin i nazwy komórki organizacyjnej urzędu lub przedsiębiorstwa, szczegółowy opis wykonanych w danym dniu czynności wynikających z programu praktyki zlecone przez zakładowego opiekuna praktyk oraz zaliczenie danego dnia praktyki poprzez podpis zakładowego opiekuna praktyki z jego imienną pieczątką lub minimum jego skrócony podpis, czyli parafka.

c/ na stronie ostatniego wpisu dnia praktyki: słuchacz wpisuje oświadczenie "Ogółem zrealizowałem(am) 80 godzin praktyki" i czytelny podpis słuchacza

d/ na przedostatniej stronie: nazwisko i imię słuchacza, nazwa urzędu lub przedsiębiorstwa, data rozpoczęcia i zakończenia praktyki, ilość godzin praktyki ogółem, uzyskana z praktyki ocena według pełnej skali ocen (od celujący do dopuszczający) oraz pieczęć urzędu lub przedsiębiorstwa i imienna pieczątka z podpisem zakładowego opiekuna praktyk. Ocena uwzględnia osiągnięcia edukacyjne słuchacza podczas praktyki na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez słuchacza podczas realizacji zadań i analizy prowadzonego przez słuchacza dzienniczka praktyk. Mile widziane jest, aby na zakończenie praktyki słuchacz przedstawił zakładowemu opiekunowi praktyki opracowanie o tematyce związanej z urzędem lub przedsiębiorstwem i odbywaną praktyką. Konieczna jest na tej stronie pieczęć urzędu lub przedsiębiorstwa oraz imienna pieczątka i podpis zakładowego opiekuna praktyki. Egzamin końcowy nie jest konieczny.

e/ na ostatniej stronie: zakładowy opiekun praktyki zawodowej musi wpisać opinię o pracy i postępach słuchacza po zakończeniu realizacji programu praktyki.

4. Po odbyciu praktyki - należy niezwłocznie przekazać Dyrekcji Studium:
- "Dziennik praktyki zawodowej"
- "Zaświadczenie o zrealizowaniu programu praktyki zawodowej"
c/ Indeks - z wpisami na stronach 54-57, czyli: rok szkolny 201.../201..., semestr słownie, pieczęć zakładu (firmy lub instytucji) lub nazwa i adres jednostki organizacyjnej w którym odbywała się praktyka, konkretny rodzaj zajęć: praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie lub praktyka w dziale zatrudnienia i kadr (a nie tylko praktyka zawodowa), czas trwania, czyli pełna data rozpoczęcia i zakończenia, liczba godzin cyfrowo, ocena słownie oraz data, pieczątka imienna i podpis zakładowego opiekuna praktyki.

Słuchaczu: Traktuj praktykę jako świetne miejsce do pokazania posiadanych już umiejętności, jako swój potencjalny przyszły i wymarzony zakład pracy, bądź punktualny, pracowity i serdeczny dla wszystkich. Pamiętaj, że najlepsi otrzymują propozycję pracy już w trakcie odbywanej praktyki

II. FORMULARZE PRAKTYKI ZAWODOWEJ można pobrać poniżej.Program praktyki zawodowej:

Program modułu - Praktyka zawodowa


Skierowania na praktykę:

Praktyki zawodowe w dziale księgowości

Praktyki zawodowe w dziale zatrudnienia i płac


Potwierdzenia przyjęcia na praktykę zawodową:

Praktyki zawodowe w dziale księgowości

Praktyki zawodowe w dziale zatrudnienia i płac


Zaświadczenia o zrealizowaniu programu praktyki zawodowej:

Praktyki zawodowe w dziale księgowości

Praktyki zawodowe w dziale zatrudnienia i płacPrzewiń do góry...
 
Rafał Bajorek - kontakt z webmasterem...