Praktyki zawodowe kierunku Administracja

ZAŁOŻENIA OGÓLNE PRAKTYKI - do pobrania TUTAJ

1. Praktyki dla zawodu technik administracji – odbywają się w dwóch częściach:
a/ praktyka zawodowa w urzędzie administracji – w wymiarze 160 godzin, realizowana po zakończeniu drugiego semestru, a jej ukończenie jest warunkiem wpisu na trzeci semestr,
b/ praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie – w wymiarze 160 godzin, realizowana po zakończeniu trzeciego semestru, a jej ukończenie jest warunkiem wpisu na czwarty semestr.

Czas odbywania obydwu praktyk nie jest przypadkowy. Słuchacze rozpoczynają praktykę gdy są do nich optymalnie przygotowani, by nabyte wcześniej umiejętności zweryfikować, potwierdzić, zaprezentować i utrwalić w praktyce, na rzeczywistych stanowiskach pracy. Znajdą wówczas uznanie opiekuna praktyki, kierownika i pracowników zakładu w którym odbywają praktykę.

2. Wybór miejsc odbywania praktyki - słuchacze powinni odbywać praktykę zawodową w jednostkach stanowiących ich potencjalne przyszłe miejsca pracy.
W zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zainteresowań słuchaczy, mogą to być następujące miejsca: sekretariaty, komórki prowadzące sprawy kadrowe oraz inne komórki, zgodne z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, urzędu lub instytucji.
Wskazane jest, aby słuchacze sami dokonali wyboru jednostki, w której może być odbywana praktyka. W tym celu powinni nawiązać kontakt z kierownictwem wybranej jednostki, zaprezentować swoje umiejętności i zainteresowania oraz ustalić szczegółowy harmonogram z przydzielonym opiekunem praktyk.
Gdyby słuchacz miał problemy ze znalezieniem lub wyborem miejsca odbywania praktyki Studium pomoże znaleźć optymalne miejsce odbywania praktyki.

Kierując się do urzędu lub przedsiębiorstwa w którym chciałby zrealizować praktykę słuchacz przedkłada kompetentnej osobie: Skierowanie na praktykę zawodową oraz Program praktyki. Skierowanie pozostaje w jednostce przyjmującej na praktykę. Odbiera w zamian i przekazuje Dyrekcji Studium podpisane przez kompetentną osobę Potwierdzenie przyjęcia na praktykę zawodową niezwłocznie po przyjęciu na praktykę.

3. Formularze związane z organizacją praktyki - do każdej z praktyk słuchacz pobiera po jednym komplecie formularzy od osób prowadzących Studium na spotkaniu poświęconemu organizacji praktyk zawodowych. W przypadku zniszczenia lub zagubienia druków słuchacz może także pobrać stosowne formularze ze strony internetowej Studium.

Na zestaw formularzy, broszur do każdej z praktyk składają się:
    1. Program praktyki.
    2. Skierowanie na praktykę zawodową.
    3. Potwierdzenie przyjęcia na praktykę zawodową - po opieczętowaniu i podpisaniu przez przyjmującego na praktykę należy je niezwłocznie przekazać dyrekcji Studium.
    4. Zaświadczenie o zrealizowaniu programu praktyki zawodowej - przekazywane Dyrekcji Studium niezwłocznie po ukończeniu praktyki.
    5. Dziennik praktyki zawodowej.
4. Dokumentacja związana z odbywaniem praktyki - słuchacz powinien prowadzić Dzienniczek praktyk i dokumentować w nim jej przebieg. W dzienniczku praktyk należy opisać zrealizowanie minimum trzy czwarte programu praktyki i dodatkowe zagadnienia poznane w miejscu odbywania praktyki.

W poprawnie wypełnionym dzienniczku praktyk powinny znajdować się:

a/ na pierwszej stronie: nazwisko i imię słuchacza, rok szkolny, semestr, nazwa urzędu lub przedsiębiorstwa, data rozpoczęcia i zakończenia praktyki oraz pieczęć szkoły i urzędu lub przedsiębiorstwa, imienne pieczątki z podpisami szkolnego i zakładowego opiekuna praktyk

b/ na kolejnych stronach: data każdego dnia praktyki z podaniem ilości godzin i nazwy komórki organizacyjnej urzędu lub przedsiębiorstwa, szczegółowy opis wykonanych w danym dniu czynności wynikających z programu praktyki zlecone przez zakładowego opiekuna praktyk oraz zaliczenie danego dnia praktyki poprzez podpis zakładowego opiekuna praktyki z jego imienną pieczątką lub minimum jego skrócony podpis, czyli parafka.

c/ na stronie ostatniego wpisu słuchacza: słuchacz wpisuje oświadczenie "Ogółem zrealizowałem(am) ..... godzin praktyki" i czytelny podpis słuchacza

d/ na przedostatniej stronie: nazwisko i imię słuchacza, nazwa urzędu lub przedsiębiorstwa, data rozpoczęcia i zakończenia praktyki, ilość godzin praktyki ogółem, uzyskana z praktyki ocena według pełnej skali ocen (od celujący do dopuszczający) oraz pieczęć urzędu lub przedsiębiorstwa i imienna pieczątka z podpisem zakładowego opiekuna praktyk. Ocena uwzględnia osiągnięcia edukacyjne słuchacza podczas praktyki na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez słuchacza podczas realizacji zadań i analizy prowadzonego przez słuchacza dzienniczka praktyk. Wskazane jest, aby na zakończenie praktyki słuchacz przedstawił zakładowemu opiekunowi praktyki opracowanie o tematyce związanej z urzędem lub przedsiębiorstwem i odbywaną praktyką. Konieczna jest na tej stronie pieczęć urzędu lub przedsiębiorstwa oraz imienna pieczątka i podpis zakładowego opiekuna praktyki. Egzamin końcowy nie jest konieczny.

e/ na ostatniej stronie: zakładowy opiekun praktyki zawodowej musi wpisać opinię o pracy i postępach słuchacza po zakończeniu realizacji programu praktyki.

5. Po zakończeniu praktyki słuchacz przekazuje niezwłocznie Dyrekcji Studium kompletnie wypełnione i podpisane w zakładzie:
a/ "Zaświadczenie o zrealizowaniu programu praktyki zawodowej"
b/ Dzienniczek praktyk
c/ Indeks - z wpisami na stronach 54-57, czyli: rok szkolny 201.../201..., semestr słownie, pieczęć zakładu (firmy lub instytucji) lub nazwa i adres jednostki organizacyjnej w którym odbywała się praktyka, konkretny rodzaj zajęć: praktyka zawodowa w urzędzie administracji, w przedsiębiorstwie (a nie tylko praktyka zawodowa), czas trwania, czyli pełna data rozpoczęcia i zakończenia, liczba godzin cyfrowo, ocena słownie oraz data, pieczątka imienna i podpis zakładowego opiekuna praktyki.

II. FORMULARZE PRAKTYKI ZAWODOWEJ można pobrać poniżej.Program praktyki zawodowej:

Program modułu - Praktyka zawodowa


Skierowania na praktykę:

Praktyka zawodowa w urzędzie administracji

Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie


Potwierdzenia przyjęcia na praktykę zawodową:

Praktyka zawodowa w urzędzie administracji

Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie


Zaświadczenia o zrealizowaniu programu praktyki zawodowej:

Praktyka zawodowa w urzędzie administracji

Praktyka zawodowa w przedsiębiorstwiePrzewiń do góry...
 
Rafał Bajorek - kontakt z webmasterem...