Egzaminy zewnętrzne

Zewnętrzne egzaminy zawodowe od roku szkolnego 2012/2013 odbywają się w systemie SMOK – zgodnie z określeniem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Ogólne informacje o egzaminie w systemie SMOK

1. Dla kogo egzamin?

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla:
– uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych;
– absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;
– osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy;
– osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą i uznane za równorzędne ze świadectwem ukończenia odpowiednich szkól polskich;
– osób, które mają ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego – egzamin w formie eksternistycznej.

2. Jakie formalności i w jakim terminie należy spełnić, aby przystąpić do egzaminu?

Uczniowie zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do dyrektora szkoły do, której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w danym zawodzie.

Słuchacze i absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej dla miejsca prowadzenia kursu, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia kursu.

Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą i uznane za równorzędne ze świadectwem ukończenia odpowiednich szkól polskich składają deklarację na 4 miesiące przed egzaminem do okręgowej komisji egzaminacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania, w przypadku osób mieszkających za granicą ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania w kraju.

Do deklaracji należy dołączyć zaświadczenie wydane na podstawie przepisów w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych świadectw maturalnych uzyskanych za granicą i oryginał/kopię świadectwa uzyskanego za granicą.

Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego zawodowegoskłada wniosek do OKE o dopuszczenie do egzaminu.
Do wniosku należy dołączyć:
świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej,
dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletnie kształcenie lub pracę w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.
Wniosek należy złożyć w terminie:
31 stycznia – jeżeli chce się przystąpić do egzaminu w tym samym roku,
30 września – jeżeli chce się przystąpić do egzaminu w następnym roku.

3. Z jakich części składa się egzamin?

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla:
– uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz uczniów (słuchaczy) szkół policealnych;
– absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych;
– osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy;
– osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą i uznane za równorzędne ze świadectwem ukończenia odpowiednich szkól polskich;
– osób, które mają ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową i co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego – egzamin w formie eksternistycznej.

3. Z jakich części składa się egzamin?

Egzamin składa się z:
części pisemnej przeprowadzanej w formie testu pisemnego składającego się z zadań wielokrotnego wyboru,
części praktycznej przeprowadzanej w formie testu praktycznego.

4. Co będzie sprawdzane na egzaminie?

Na egzaminie sprawdzany będzie poziom opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

5. Kiedy egzamin jest zdany?

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeśli uzyskał:
z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Wynik ustalany jest przez okręgową komisję egzaminacyjną i jest to wynik ostateczny.

6. Jaki dokument otrzymuje osoba, która zdała egzamin?

Zdający, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez komisję okręgową.
Osoba, która ma zdane egzaminy ze wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie i posiada wykształcenie ogólne na poziomie wymaganym dla tego zawodu otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

Dokumenty dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

Deklaracja przystąpienia do egzaminu
Standard wyposażenia stanowisk dla kwalifikacji A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji w zawodzie Technik Administracji
Standard wyposażenia stanowisk dla kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości w zawodzie Technik Rachunkowości
Standard wyposażenia stanowisk dla kwalifikacji A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych w zawodzie Technik Rachunkowości
Informator o egzaminie dla zawodu Technik Administracji
Informator o egzaminie dla zawodu Technik Rachunkowości
Nowy egzamin a planowanie kształcenia – prezentacja OKE Kraków z 2012
Nowy egzamin zawodowy sytemu SMOK – prezentacja OKE Kraków 2012

Egzamin zawodowy przeprowadza się w dwóch etapach:

1. Egzamin pisemny – w formie testu, który składa się z dwóch części, podczas których zdający rozwiązuje:
– w części pierwszej – zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w danym zawodzie – 50 pytań
– w części drugiej – zadania egzaminacyjne sprawdzające wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą – 20 pytań.

2. Egzamin praktyczny – który polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego, sprawdzającego praktyczne umiejętności z zakresu kwalifikacji w danym zawodzie.

Wynik egzaminu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Absolwent, który zda egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez okręgową komisję egzaminacyjną. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z daną dziedziną wiedzy zawodowej są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego.

Deklaracje egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

Deklaracja przystąpienia do egzaminu
Potwierdzenie odbioru deklaracji z informacją dla zdającego